สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

 1.ด้านกายภาพ
         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีระยะห่างจากอำเภอเมืองพิจิตร ประมาณ 7 กิโลเมตร

    อาณาเขต  

       – ทิศเหนือ จด ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร

       – ทิศตะวันออก จด บึงสีไฟ  ต.ท่าหลวง และ ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร

       – ทิศใต้ จด ต.วังจิก และ ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับ

       – ทิศตะวันตก จด ต.รังนก อ.สามง่าม

       พื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยประมาณ 33,125 ไร่ (53 ตารางกิโลเมตร)  ภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหล ผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำพิจิตรเก่า ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน
จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 9 หมู่บ้าน คือ

       – หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า

       – หมู่ที่ 2 บ้านท่าข่อย

       – หมู่ที่ 3 บ้านเมืองเก่า

       – หมู่ที่ 4 บ้านวัดขนุน

       – หมู่ที่ 5 บ้านท่าโพธิ์

       – หมู่ที่ 6 บ้านวังจันทร์

       – หมู่ที่ 7 บ้านไร่

       – หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเก่า

       – หมู่ที่ 9 บ้านท่าโพธิ์

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

       จุดเด่นของพื้นที่ตำบลเมืองเก่า มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำพิจิตรและมีคลองส่งน้ำชลประทานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำน่านเก่า เกษตรกรทำนาและทำสวนผลไม้บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเหมาะสำหรับปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับทำสวนผลไม้และทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ประชากรของตำบลเมืองเก่าส่วนใหญ่มีการศึกษาแต่มีรายได้คงเหลือน้อยมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานไปทำงานในเมือง ตำบลเมืองเก่า ยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทแร่ธาตุ และป่าไม้มีเพียงต้นไม้ที่ขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม และไม้ผลที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านเรือนหรือสวนผลไม้

3.ประชากร

ตำบลเมืองเก่า

จำนวนเพศชาย(คน)

จำนวนเพศหญิง(คน)

จำนวนรวม(คน)

หมู่ที่ 1  บ้านเมืองเก่า

433

505

941

หมู่ที่ 2  บ้านท่าข่อย

545

529

1,074

หมู่ที่ 3  บ้านเมืองเก่า

237

258

495

หมู่ที่ 4  บ้านวัดขนุน

235

242

477

หมู่ที่ 5  บ้านท่าโพธิ์

392

420

812

หมู่ที่ 6  บ้านวังจันทร์

222

203

425

หมู่ที่ 7  บ้านไร่

221

239

460

หมู่ที่ 8  บ้านเมืองเก่า

341

358

699

หมู่ที่ 9 บ้านท่าโพธิ์

211

233

444

รวมทั้งหมด

2,840

2,987

5,827

 

4.สภาพทางสังคม

  ด้านการศึกษา

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ

สช.

กรมอาชีวะ

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

1

 

1

1) จำนวนโรงเรียน

1

2

 

3

2) จำนวนห้องเรียน

4

4

 

8

3) จำนวนนักเรียน

182

18

 

200

4) จำนวนครู อาจารย์

8

4

 

12

ระดับประถมศึกษา

         

1) จำนวนโรงเรียน

1

3

 

4

2) จำนวนห้องเรียน

3

18

 

21

3) จำนวนนักเรียน

47

143

 

216

4) จำนวนครู อาจารย์

5

17

 

22

ระดับมัธยมศึกษา

         

1) จำนวนโรงเรียน

1

   

1

2) จำนวนห้องเรียน

3

   

3

3) จำนวนนักเรียน

49

   

49

4) จำนวนครู อาจารย์

3

3

ระดับอาชีวศึกษา

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน

   1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 78 สาย รวมระยะทาง 27,775 กิโลเมตร

   2) ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย รวมระยะทาง 12.90 กิโลเมตร

   3) ถนนหินคลุก และลูกรัง(ดิน) จำนวน 64 สาย รวมระยะทาง 17,818 กิโลเมตร

   4) สะพาน จำนวน 11 แห่ง

  ด้านการไฟฟ้า

   1) ไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,871 ครัวเรือน

   2) ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้ บริการครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90

  ด้านการประปา 

   ด้านการประปา การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

     ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

      (๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา      1,870 หลังคาเรือน

      (๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 6  แห่ง

      (๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    500 – 550   ลบ.ม.  ต่อวัน

      (๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก    แม่น้ำชี (   /    ) สระน้ำหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน)    แหล่งน้ำใต้ดิน     (   –    )

6.ระบบเศรษฐกิจ
   – ลักษณะอาชีพของประชากร

กลุ่มอาชีพ

จำนวน

(ครัวเรือน)

รายได้เฉลี่ย

(บ/คร/ปี)

ทำนา

1,275

2,476,305

ทำสวนผลไม้

185

1,143,140

ทำไร่

42

557,000

การเกษตรอื่น……

32

181,220

เลี้ยงสัตว์

15

84,946

ประมง

แปรรูปผลผลิตการเกษตร

ประกอบอาชีพค้าขาย

95

578,324

ประกอบอาชีพรับจ้าง

226

75,000

อุตสาหกรรมและบริการ

หมายเหตุ แต่ละครัวเรือนประกอบอาชีพมากกว่า 1 ประเภท

     ลักษณะการใช้ที่ดิน

  • พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 1,540 ไร่

  • พื้นที่พาณิชยกรรม จำนวน – ไร่

  • พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ จำนวน 42 ไร่

  • สวนสาธารณะ / นันทนาการ จำนวน 195 ไร่

  • พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 19,635 ไร่

           – ปลูกข้าว จำนวน 18,003 ไร่

           – ปลูกพืชไร่ จำนวน 1,280 ไร่

           – ปลูกพืชสวนไม้ผล   จำนวน 1,140 ไร่

  • พื้นที่อื่นๆเช่นแหล่งน้ำถนนที่รกร้าง จำนวน 107 ไร่

 

ข้อมูลหน่วยธุรกิจและการบริการ

1) เกษตรกรรม

     ทำนา   1,275  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิต  2,476,305 บาท / ปี

     ทำสวน   185  ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิต  1,143,140 บาท / ปี

     ทำไร่       42   ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิต   557,000  บาท / ปี

     อื่น ๆ      32   ครัวเรือน  มูลค่าผลผลิต      181,220  บาท / ปี

2) การพาณิชยกรรมและบริการ

     สถานีบริการน้ำมัน        5       แห่ง

     ตลาดสด (ตลาดนัด)       3       แห่ง

     ร้านค้าทั่วไป      90      แห่ง

3) สถานประกอบการการอุตสาหกรรมและการบริการ

     ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น          1        ประเภท

     โรงงาน จำนวน  1       แห่ง

     จำนวนแรงงาน    87     คน

     ไม่มีข้อมูล โรงแรม ธนาคาร โรงภาพยนต์ ในพื้นที่

     สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข     35      แห่ง

3) การท่องเที่ยว

     สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  2  แห่ง

     จำนวนแหล่งท่องเที่ยว  2  แห่ง

4) การปศุสัตว์ และการประมง

    พื้นที่การปศุสัตว์  –  ตร.กม.        การประมง   –   ตร.กม.

    จำนวนครัวเรือนภาคปศุสัตว์ –      ครัวเรือน ภาคประมง  – ครัวเรือน

    ผลผลิตภาคปศุสัตว์        –         ประเภท ภาคประมง  3  ประเภท

    มูลค่าผลผลิตภาคปศุสัตว์ –  บาท/ ปี ภาคประมง –  บาท / ปี