ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562

พุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 57 ครั้ง
<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000; background-color: #ffcc00;\">องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า </span></h3>
<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000; background-color: #ffcc00;\">ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562 </span></h3>
<h3 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000; background-color: #ffcc00;\">&ldquo;วันเข้าพรรษา&rdquo; ขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ</span></h3>

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2562

“วันเข้าพรรษา” ขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณ


ภาพกิจกรรม อื่นๆ