ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

อบจ.พิจิตรร่วมกับอบต.ดำเนินโครงการ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร

ศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 48 ครั้ง

อบจ.พิจิตรร่วมกับอบต.ดำเนินโครงการ ผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร


ภาพกิจกรรม อื่นๆ