ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   จำนวนอ่าน 120 ครั้ง
<p>ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา โครงการนี้เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ ที่ขอมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด การให้ความรู้่แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังจคุดเสี่ยงในการซ่องสุมเสพยา ชีให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด ผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างดี</p>

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า

ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา โครงการนี้เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ ที่ขอมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด การให้ความรู้่แก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และประชาชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังจคุดเสี่ยงในการซ่องสุมเสพยา ชีให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด ผลที่เกิดขึ้นภายหลังที่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างดี


ภาพกิจกรรม อื่นๆ