บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ

นายกิตติพร เชื้อวีระชน

ปลัด อบต.เมืองเก่า

นางมนัสนันท์ ปู่หลังกล่ำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางอนงค์พรรณ ชูกร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมภพ ประสิทธิ์วิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกัญนิกา อินทรกูล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม