บุคลากร สำนักปลัด

นายกิตติพร เชื้อวีระชน

ปลัด อบต.เมืองเก่า

นางชนิดา เชื้อวีระชน

นักทรัพย์พยากรบุคคลชำนาญการ

นางหทัยกาญจน์ พฤกษะวัน

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายดอน วังล้อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางพิมลวรรณ์ พงษ์พันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเพิ่มศิริ ครุธทิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสายพิณ ทองใบ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายภูมรินทร์ ครุธทิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย