บุคลากร คณะผู้บริหาร

นายสมยศ บรรเจิดศิลป์

นายก อบต.เมืองเก่า

นายมานพ ครุธทิน

รองนายก อบต.เมืองเก่า

นายพยัพ ภู่นุช

รองนายก อบต.เมืองเก่า