บุคลากร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมูล เถาวัลย์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทองหยด เกตุเปีย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอารีย์ หอมกระแจะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายโกมล บุญปู่

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

นายวิรัตน์ กรัดแก้ว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

มานพ ประดิษฐเขียน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายคำรณ มัทธุจัด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นายจรัญ บรรจง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

สุธวรรณ จุลกลับ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

นายบุญมา ผลนึก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายเนี้ยว สิงห์ลอ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

ว่าที่ รต สุทธิ ต่อมยิ้ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

เฉลี่ยว ทัดเที่ยง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

อิงอร ทองใบ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

ธวัช แผนคง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9