บุคลากร กองคลัง

นางอนงค์พรรณ ชูกร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจันทิมา บุญมาตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกนกวรรณ คัชมาต

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางศิริพรรณ นิ่มสา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวหนุนชนก การลพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนิตยา จิตตะระ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววราพร พิกุลเงิน

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้