บุคลากร กองช่าง

นายสมภพ ประสิทธิ์วิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายดำรงศักดิ์ จั่นรักษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวจิตรา จันบัว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจรูญ โพธิ์ทอง

พนักงานประปา

นายสมคิด คำเลิศ

คนขับรถฟาร์มแทรกเตอร์