บุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวภมรณัฐจรี เหลือทองคำ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณวดี จิตตะระ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางนันทา ทมินวัตร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกชกร คัชมาตย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล