บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกัญนิกา อินทรกูล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม